ข่าวภูเก็ต » มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันร้อยใจร่วมรักษ์ทะเล Big Cleaning Day  10 หาดสวยภูเก็ต

มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันร้อยใจร่วมรักษ์ทะเล Big Cleaning Day  10 หาดสวยภูเก็ต

26 กุมภาพันธ์ 2020
649   0

มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันร้อยใจร่วมรักษ์ทะเล Big Cleaning Day  10 หาดสวยภูเก็ต

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.63 พล.ต.ต.อังกูร  คล้ายคลึง  ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานเปิด    โครงการรักษ์ทะเล Big Cleaning Day  10 หาดสวยภูเก็ต โดยมีนายสำราญ  สินธ์ทอง เลขาธิการมูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน  นายเสรี  ลาภมาก รองนายกอบต.กมลา  นางณัฏฐกัญญา  แสงโพธิ์ ประธานกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต  ข้าราชการและประชาชนร่วมที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต

นายสำราญ  กล่าวว่า  มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกป่าชายหาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ ในวันจันทร์ที่23  กรกฎาคม  2561 ณ หาดไม้ขาวภูเก็ต ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับกระแสตอบรับและความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ประชาชน เยาวชน อย่างล้นหลามทำให้ในปี2563  มูลนิธิฯ ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ชื่อว่า “ โครงการปลูกป่าชายเลน Big Cleaning Day 10 หาดสวยภูเก็ต ” ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก เรื่องความสวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมของชายหาดและท้องทะเลอันดามัน แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงความงดงามของธรรมชาติไปมาก ดังนั้น จึงได้ตระหนักขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการปลูกจิตสำนึกในใจของทุกคนหันมาช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติทะเลอันดามันให้สะอาด โดยมีความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน มีส่วนร่วมทางสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและความมีวินัยให้มีสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลชายฝั่งที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

นายสำราญ  กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจึงจัดโครงการ Big Cleaning Day  10 หาดสวยภูเก็ต เพื่อสร้างพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เสริมพลังสร้างสังคม และการส่งเสริมภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันทำความสะอาดชายหาดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อลดขยะในชุมชนอีก “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และด้วยความตระหนักถึงปัญหา “ขยะทะเล” ที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบนิเวศทางทะเล การประมง และการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะทะเลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นับเป็นหนึ่งในความคืบหน้าสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าด้วยขยะพลาสติกทั้งนี้ ปัญหาขยะ เป็นหนึ่งในหลายปัญหาที่สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศเรายังขาดการจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อประชาชนยังเห็นแก่ความสะดวกสบาย จึงสร้างขยะมากมายรอบตัว โดยเฉพาะการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลาย ได้ยากและเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเป็นขยะที่ถูกพบมากที่สุดในทะเลไทย กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่งทะเล เกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการกินขยะพลาสติก ไม่ว่าจะเป็น เต่า พะยูน วาฬ โลมา ที่ต่างตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยเฉพาะวาฬบรูด้าที่มีอัตราการเกิดกับการตายเท่ากัน คือ อยู่ที่ ร้อยละ 4-5 ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าสัตว์ทะเลกลุ่มเสี่ยงชนิดอื่นๆ การปรากฏตัวของ วาฬบรูด้า ในน่านน้ำทะเลอันดามัน นั้น จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ท้องทะเลร่วมกันทำความสะอาด ขจัดขยะมูลฝอย เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้บ้านเมืองมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สังคมสงบและปลอดภัย บนพื้นฐานวิถีชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกๆ ด้าน จากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันพัฒนา พื้นที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตสำนึก และปลูกฝังวินัยให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการที่จะรักษาพื้นชายหาดให้สะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี