ข่าวภูเก็ต » กสทช.จัดประชุมรับฟังความเห็นและแจ้งสิทธิผู้บริโภคที่ภูเก็ต

กสทช.จัดประชุมรับฟังความเห็นและแจ้งสิทธิผู้บริโภคที่ภูเก็ต

19 กุมภาพันธ์ 2020
287   0

กสทช.จัดประชุมฯ ด้านคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของกสทช.

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต กล่าวให้การต้อนรับนายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค และผู้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช.และเลขาธิการ กสทช.ประจำปี พ.ศ.2562 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กว่า 150 เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 150 คน ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะ เนเชอร์ ภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

สำหรับรูปการจัดประชุม เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สามารถเล่ารายละเอียดและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของ กสทช.อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิผู้บริโภค และช่องทางการร้องเรียนถึงสิทธิของตนเอง ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคประชาชนในการขยายและบอกถึงหน้าที่ของ กสทช.ในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

 

 

 

 

นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า ด้วย พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช.โดยทำหน้าที่เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารของ กสทช. สำนักงาน กสทช.และเลขาธิการ กสทช. จึงได้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการ กสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562

และเพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมีข้อมูลประกอบการติดตามและประเมินผลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเป็นข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติของ กสทช.สำนักงาน กสทช.และเลขาธิการ กสทช.ในการคุ้มครองผู้บริโภค จึงต้องมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด และสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมกลุ่มย่อยในวันนี้จะเป็นการเปิดมุมมองใหม่และทางเลือกอีกทางหนึ่งให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผลกระประชุมวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป” นายพันธ์ศักดิ์ กล่าว