ข่าวภูเก็ต » พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ‘วันมาฆบูชา’

พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ‘วันมาฆบูชา’

8 กุมภาพันธ์ 2020
710   0

พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต พร้อมใจเข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน ร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ‘วันมาฆบูชา’

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อุโบสถวัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ฟังธรรมเทศนานำแนวทางธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดวิชิตสังฆาราม 3 รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

 

 

 

 

 

 

เนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” เวียนมาบรรจบ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต จึงจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม โดยนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเวียนเทียน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา

วันมาฆบูชานั้น เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูป ได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือ ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ มาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4