แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันการทุจริต จ.น่าน

อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันการทุจริต จ.น่าน

7 กุมภาพันธ์ 2020
200   0

อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ณ จ.น่าน

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายฐานวัฒน์ สุทธิโรจน์รัชกุล ประธานชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสมาชิกชมรมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทางการศึกษา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 120 คน ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียง จังหวัดน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2562-2564) โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยมี นายด่านชัย ด่านธนะทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.ส้าน ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น เวลา 13.00 น. ชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรธรรมชาติและศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ ในเครือข่ายของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสำหรับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ โดยเน้นการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส รู้จักช่วยเหลือตนเอง ชุมชนและสังคม