แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

14 มกราคม 2020
488   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์, นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต  หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 มาตรา 142 กำหนดให้การเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต จึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้จัดการเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนดการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 19 แห่ง ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563