แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กร

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กร

29 พฤศจิกายน 2019
179   0

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กร

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต  และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ตามที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ซึ่งประกาศไปแล้วนั้น อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการเพิ่มเติม ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการเมืองและการบริหาร จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ขึ้น รวมถึงพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2563

นอกจากนี้ ตามที่ อบจ.ภูเก็ต ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพื่อกำหนดรายละเอียด แผนงาน/โครงการสำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี 2563 ไปแล้วนั้น อบจ.ภูเก็ต มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต (ด้านสาธารณสุข) และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ด้านการเมืองและการบริหาร เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 1 ขึ้น