ข่าวภูเก็ต » ร่วมยินดี 4 นร.ภูเก็ตได้ 100 คะแนนเต็มสอบวัดความสามารถระดับชาติ

ร่วมยินดี 4 นร.ภูเก็ตได้ 100 คะแนนเต็มสอบวัดความสามารถระดับชาติ

27 พฤศจิกายน 2019
1168   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NTD ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

ภูเก็ต 27 พ.ย.-ในโอกาสการประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดครั้งที่ 11/2562 ที่ห้องประชุม จังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต หลังใหม่ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานการประชุมฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NTD ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 รายดังนี้ 1) ด.ญ.กัญญาภัทร อบเชย โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนด้านการคํานวณ 2)ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ลิมปนานุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนด้านการคํานวณ 3) ด.ญ.บุญญาพัฒน์ ถิรสัตยาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนด้านการคํานวณ และ 4) ด.ญ.ณิชกานต์ ตระกูลศักดิ์วิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนด้านภาษา

โดยผลการทดสอบจัดโดยสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NTD ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนทุกสังกัด พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยวัดความสามารถใน 3 ด้าน คือ 1. ความสามารถด้านการคํานวณ (Numeracy) 2. ความสามารถด้าน เหตุผล (Reasoning Abilities) และ 3. ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 4 รายดังกล่าว