ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตผลักดันพัฒนาคลองปากบางกะตะ สู่ “เมืองรีสอร์ทต้นแบบ”

ภูเก็ตผลักดันพัฒนาคลองปากบางกะตะ สู่ “เมืองรีสอร์ทต้นแบบ”

13 พฤศจิกายน 2019
231   0

จังหวัดภูเก็ต โดยเทศบาลตำบลกะรน จัดพิธีลงนาม MOU โครงการพัฒนาคลองปากบางกะตะ  สู่ “เมืองรีสอร์ทต้นแบบ”

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.62 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU โครงการพัฒนาคลองปากบางกะตะ ระหว่างเทศบาลตำบลกะรน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดกะตะ-กะรน และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการ เข้าร่วม

นายธัญญวัฒน์ กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย และจะเพิ่มความสำคัญยิ่งขึ้นอีกตามยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี (2561-2580) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประกาศเจตนารมย์ชัดเจนที่จะมุ่งยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 ของ GDP ภายในปี 2580 โดยได้เล็งเห็น โอกาสจากระดับโลกนั่นคือแนวโน้มใหญ่ (Megatrends) ที่จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในระดับโลก ชนชั้นกลางมีรายได้ เหลือสำหรับการพักผ่อนมากขึ้น สายการบินราคาถูกลงและการลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบในการเดินทาง และโอกาสในระดับประเทศนั้นคือศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองขนาดรอง

 

 

 

 

“ภูเก็ต” เป็นเมืองขนาดรองที่มีความสำคัญลำดับต้นในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว ด้วยแบรนด์ หรือภาพจำระดับโลกในการเป็น “ไข่มุกแห่งอันดามัน” ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ภูเก็ตจึงได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อผลักดันสู่ “เมืองต้นแบบ” แห่งศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก โดยมุ่งพัฒนาการทองเที่ยว ทั้งระบบเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ โดยสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า บริการการท่องเที่ยว และความหลากหลายของประสบการณ์การท่องเที่ยวจากศักยภาพของความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต พร้อมทั้งกระจายการท่องเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่และรายได้สู่ชุมชน เป้าหมายที่สำคัญคือการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวอันเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

ดังนั้น “โครงการพัฒนาคลองปากบางกะตะ” หรือ Kata Emerald Canal: คลองมรกตเชื่อมย่านเปิดหน้าบ้านการท่องเที่ยวนิเวศยั่งยืน จึงได้ถือกำเนิดจากทิศทางยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อมุ่งพลิกฟื้น “คลองปากบาง” แห่งหาดกะตะอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญในระดับจังหวัด จาก “คลองระบายน้ำเสีย” สู่ “แหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะแห่งใหม่” ของภูเก็ต ที่คนทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์ ทั้งการท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อม พักผ่อนหย่อนใจที่จะเชื่อมรอยแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนต่าง ๆ ของกะตะ-กะรนไว้ด้วยกัน ผ่านกระบวนการออกแบบวางแบบร่วมหารือของคนทุกกลุ่ม (Deliberative planning)

โครงการนี้เกิดจากความริเริ่มและร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน การศึกษา และ ประชาชน อันประกอบด้วย เทศบาลตำบลกะรน ตำบลกะรน บ้านหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลกะรน สมาคมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม กะตะ-กะรน และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC) จึงนับเป็นโครงการความร่วมมือแบบหุ้นส่วนพัฒนา (PPCPs: Public, Private, Community Partnerships) อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ “โครงการพัฒนาคลองปากบางกะตะ” จะ เป็นหมุดหมายสำคัญในการขับเคลื่อนกะตะ-กะรน สู่ “เมืองรีสอร์ทต้นแบบ” (Resort town model) อันเป็นกลไกสำคัญ ในการยกระดับจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกต่อไป