ข่าวสังคม » ร่วมยินดี “มารีเยาะ บุญแต่ง” รับรางวัลรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

ร่วมยินดี “มารีเยาะ บุญแต่ง” รับรางวัลรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

30 ตุลาคม 2019
564   0

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562 แก่ นางมารีเยาะ บุญแต่ง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ในการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2562 ที่ห้องประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ในวาระก่อนการประชุม นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานที่ประชุม ได้มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562 แก่ นางมารีเยาะ บุญแต่ง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36

สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้สืบเนื่องจาก มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธาน เห็นชอบให้มีการคัดเลือก บุคคลดีเด่นและหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นทั่วประเทศเข้ารับรางวัล“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของหม่อมงามจิตต์บุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรำลึกในความสามารถในคุณความดี ของหม่อมงามจิตต์ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของตนและเป็นแรงจูงใจเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันรวมทั้งอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้นอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชนสังคมและประเทศชาติโดยรวม

โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์บุรฉัตรครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 มีมติให้มอบรางวัล”หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี 2562 แก่บุคคลดีเด่นทั่วประเทศรวม 6 ประเภท จำนวน 172 รางวัล

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต นางมารีเยาะ บุญแต่ง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประเภท ครูหรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัดผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ด้วยเมตตาจิตที่คู่ควรแก่การยกย่อง

โอกาสนี้ จังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนางมารีเยาะ บุญแต่ง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี 2562 ประเภท ครูหรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัดผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ด้วยเมตตาจิตที่คู่ควรแก่การยกย่อง โดยดูแลความเป็นอยู่ของเยาวชนด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาธรรม อีกทั้ง สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ตลอดมา เป็นอย่างดีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์