ข่าวภูเก็ต » ลงนาม TOT Young Club ชุมชนกะทู้ สร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน

ลงนาม TOT Young Club ชุมชนกะทู้ สร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน

17 ตุลาคม 2019
383   0

“เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลสร้างชุมชนเข้มแข็ง ล่าสุดจัดให้มีพิธีลงนามกับชุมชนกะทู้เพื่อสร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน
 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ TOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” และเป็นประธานในพิธีลงนาม TOT Young Club ชุมชนกะทู้ ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ซึ่งมีการร่วมลงนาม ระหว่าง ทีโอที กับเทศบาลเมืองกะทู้ โดย ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ,พัฒนาการอำเภอกะทู้ และโรงเรียนกะทู้วิทยา มีนางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงานขายและบริการลูกค้าภาคใต้ บมจ.ทีโอที ร่วมเป็นสักขีพยานฯ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน ร่วมในพิธี

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดบูธแสดงสินค้าชุมชนตามโครงการ TOT Young Club อาทิ เกลือเคยภูเก็ต กะปิหอมทิพย์ และกล้วยทอดมะลินหวานกรอบ รวมถึงมีการอบรมโครงการ TOT Young Clubเด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐประจำปี 2562  


โครงการดังกล่าว เป็นนโยบายที่สำคัญ เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยองค์ประกอบสำคัญคือประชาชนในยุคดิจิทอล จำเป็นต้องนำประโยชน์ ของการใช้ ICT มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต และ สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อขยาย ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ระดับชุมชนมากยิ่งขึ้น

บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมได้เล็งเห็น ความสำคัญของการพัฒนาชุมชนด้วย ICT ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับชุมชนและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ที่จะฝนให้เยาวชนในชุมชน มีความสามารถใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของชุมชน ให้ตื่นตัวในการใช้ Digital ซื้ออินเทอร์เน็ต รวมถึงการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อโปรโมทสินค้า ชุมชนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ และการนำไปสู่การซื้อสินค้าและกระตุ้นการท่องเที่ยวของชุมชนส่งผลให้เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชน ดียิ่งขึ้น โดยการดำเนินงานต้องประกอบไปด้วยหน่วยงานที่สำคัญ 4 ฝ่ายในการขับเคลื่อนโครงการด้วยกัน และต้องมีแผนที่สอดคล้องรับกันคือ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และเยาวชนในชุมชน
 
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวขอบคุณ ทีโอที ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดภูเก็ต ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนกะทู้ ในการอบรมด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล นำประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Online ที่จะทำให้คนทั่วโลกได้สัมผัสเข้าถึงชุมชน
 
นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงานขายและบริการลูกค้าภาคใต้ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งสู่ “Digital Economy” บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ถึง 2565 โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษา  ด้านการจัดทำโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่ดําเนินงานมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน ร่วมกันผลักดันศักยภาพของตนเองและชุมชนให้สามารถประยุกต์ใช้ ICT ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 59 ชุมชน และในปี 2562 สามารถขยายชุมชนเพิ่มอีก 12 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 71 ชุมชน โดยพื้นที่ภาคใต้ได้เปิดโครงการดังกล่าวนี้ไปแล้ว 14 ชุมชน และชุมชนกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นชุมชนสุดท้ายตามแผนงานขยายโครงการ  TOT Young Club  ภายใต้แนวคิด  “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ” ทำให้ในปีนี้พื้นที่ภาคใต้มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 15 ชุมชน โดยทั้งนี้ ชุมชนกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือกัน ระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), เทศบาลเมืองกะทู้ , สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะทู้ และโรงเรียนกะทู้วิทยา