แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

9 ตุลาคม 2019
149   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. นายพิจักษณ์ ศรชนะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งดำเนินการจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 แห่ง ทั้งนี้ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้การดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการคัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณพื้นที่ถนนสายหลักของจังหวัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง จังหวัดละไม่น้อยกว่า 1 แห่ง รวมถึงคัดเลือกแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละภาค

ในส่วนของงบบประมาณดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ให้จังหวัดพิจารณามอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ จากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับจังหวัดดำเนินการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนเป็นประธาน