ข่าวภูเก็ต » 3 สถาบันจับมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่5

3 สถาบันจับมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่5

4 ตุลาคม 2019
222   0

มข.-ม.อ.-มช. จับมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 5 ยกระดับมหาวิทยาลัย ขยายผลสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

 

 

 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “3 พลังเพื่อแผ่นดิน”ครั้งที่ 5  และรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวต้อนรับ จากนั้นมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และพิธีลงนามทำความร่วมมือทั้ง 3 สถาบัน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน ณ ห้องประชุมดวงชนก โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเชียน โดยสร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากลสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ รวมถึงกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายสำคัญโดยเฉพาะความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในระดับภูมิภาค อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าภาพจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2562 เพื่อการพัฒนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สนับสนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของทั้งสามมหาวิทยาลัย สามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์เพื่อการพัฒนาตามบริบทได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เป็นการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ครอบคลุมในด้านตามขัวข้อทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.ด้านการเรียนการสอน Life Long Learning (Credit Bank) 2.ด้านการวิจัย การปรับระบบการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดสรรทุนวิจัยของประเทศรูปแบบใหม่ 3.ด้านการบริการวิชาการ การบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง(การสร้างผลงานจากการบริการฯ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) 4.ด้านการบริหารจัดการ Digital University (Smart office,Digital transformation,Big data) 5.ด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม Cultural Economy เศรษฐศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 6.ด้านการพัฒนานักศึกษา Smart Student 7.หัวข้อStart Up