แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมปรุงอาหาร และพบปะประชาชน เนื่องในประเพณีถือศีลกินผัก ปี 2562

อบจ.ภูเก็ต ร่วมปรุงอาหาร และพบปะประชาชน เนื่องในประเพณีถือศีลกินผัก ปี 2562

4 ตุลาคม 2019
109   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมปรุงอาหาร และพบปะประชาชน เนื่องในประเพณีถือศีลกินผัก ปี 2562

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ สามกอง ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายกัณตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมปรุงอาหาร และพบปะประชาชน ในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562

สำหรับการถือศีลกินผัก เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมพิธี ได้ประพฤติปฏิบัติตน เป็นคนดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์ หมดจด โดยการนำศีล 5 มาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน งดเว้นการรับประทานอาหารคาว จำพวกเนื้อสัตว์ทุกชนิด และไม่ข่มเหงเบียดเบียนรังแกสัตว์ให้เดือดร้อน รู้จักแบ่งปัน และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่