แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก

10 กันยายน 2019
255   0

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายของเครือข่ายทุกพื้นที่ จ.ภูเก็ต

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2562 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Phuket Healthy Show Share Cheer Line Dance 62 ให้แก่ชมรมออกกำลังกายทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส, นายประดิษฐ์ แสงจันทร์, นายสมคิด สุภาพ, นายมนู เขียวคราม, นายโอภาส ชอบดี และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

 

 

 

 

 

 

นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 9 ปี เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของคนภูเก็ต ได้แก่ การสนับสนุนชุดเครื่องเสียง การอบรมพัฒนาครูผู้นำการออกกำลังกายในชุมชน ในโรงเรียน การอบรมสัญจรให้แก่ชมรมในพื้นที่ การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายและจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายของเครือข่ายชมรมครอบคลุมทั้งจังหวัด

การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้เครือข่ายทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนำเสนอกิจกรรมการออกกำลังกายในชมรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ร่วมสร้างกระแสการมีส่วนร่วมการสร้างเสริมสุขภาพ โดยกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อกลาง ปี 2562 ได้จัดอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ และ Line Dance ให้แก่ครูสอนออกกำลังกายทุกพื้นที่ทั้งในชุมชน ในโรงเรียน หลังจากอบรมคุณครูนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิก แล้วนำมาเสนอกิจกรรมบนเวที ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันเชียร์ ช่วยให้กำลังใจ พร้อมออกกำลังกายตามผู้นำบนเวทีตลอด ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเริ่มปี 2554 มีชมรมเข้าร่วม 19 ชมรม จำนวน 310 คน และเพิ่มจำนวนทุกปี

สำหรับเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ ชมรม Line Dance ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อสม. ชมรมออกกำลังกาย ชมรมสร้างสุขภาพ เครือข่ายโรงเรียน จากทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 56 ชมรม รวมทั้งสิ้น 1,350 คน