แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

10 กันยายน 2019
254   0

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมีนางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ., ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต  นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสมคิด สุภาพ, นายมนู เขียวคราม, นายประดิษฐ์ แสงจันทร์, นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.ภูเก็ต ผู้แทนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 150 คน

 

 

 

 

นายสุนทร แทบทับ กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิ หน้าที่ การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในรูปแบบต่างๆ ตามที่ประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการ พร้อมทั้งเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีชีวิตที่ดี มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายนรา เมธาธราธิป ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรม (องค์กรมหาชน) และบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อพี่น้องประชาชนชาวประชาธิปไตยได้รู้จัก และคุ้นเคยกับพื้นฐานความคิดแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการเป็นพลเมืองดีและกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคต ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม และได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต