แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “การทำผ้ามัดย้อมสโนติกภูเก็ต” รุ่นที่ 2

อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “การทำผ้ามัดย้อมสโนติกภูเก็ต” รุ่นที่ 2

10 กันยายน 2019
238   0

อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “การทำผ้ามัดย้อมสโนติกภูเก็ต” รุ่นที่ 2 เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน

 

 

 

 


เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562 หลักสูตร  “การทำผ้ามัดย้อมสโนติกภูเก็ต” รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ นายสมคิด สุภาพ นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน

 

 

 

 

นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตของใช้ได้เอง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ ตลอดจนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมี นางมีนา อยู่คง ประธานกลุ่มผ้าสโนติกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตำบลกมลา และนางข้อตี้ย่ะ อะนะฝรั่ง สมาชิกกลุ่มผ้าสโนติกฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

 

 

 

นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนารายได้ของตนเองและครอบครัว สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ผ้าสโนติกภูเก็ต หรือที่เรียกว่า “ผ้าลายสายแร่ภูเก็ต” กำลังได้รับความนิยม เป็นสินค้าโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวของภูเก็ตที่สามารถเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป