ข่าวภูเก็ต » ทส.เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 ชูประเด็น “Clean up Our Sea, Change Our Future”

ทส.เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 ชูประเด็น “Clean up Our Sea, Change Our Future”

10 กันยายน 2019
247   0

ทส.เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 ชูประเด็น “Clean up Our Sea, Change Our Future”

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2562 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2019 ) ร่วมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ซึ่งปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Clean up Our Sea, Change Our Future” โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 8 – 13 ก.ย. 2562 เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะปัญหาขยะทะเล ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงบทบาท ในการป้องกันและแก้ไข ตลอดจนขยายเครือข่ายเยาวชนอาเซียน และประเทศ +3 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. กล่าวว่า ประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (ASEAN Working Group on Environmental Education – AWGEE) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ให้เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2019) ที่กำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยครั้งที่ 1 และ 2 ประเทศบรูไน เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 3 และ 4 ประเทศสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพ และครั้งนี้ ครั้งที่ 5 ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “Clean up Our Sea, Change Our Future” มุ่งเน้นปัญหาขยะทะเล ที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ระดับโลก

“พบว่า หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล ติดอันดับสูงสุด 20 ประเทศของโลก โดย 80% มาจากขยะบนบก ไหลลงแม่น้ำ และลงสู่ทะเล ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกคนและทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเยาวชน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต การเปิดโอกาสให้เยาวชนอาเซียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีบทบาท ในการคิด สร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติ และพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้พวกเขาเกิดความตระหนัก หลงรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว พร้อมที่จะเป็นแนวร่วมในการบอกต่อและมีส่วนช่วยในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปได้ “นายวิจารย์ กล่าว

 

 

 

 

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น รวม 60 คน เยาวชนไทย 40 คน ตลอดจน ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน

โดยกิจกรรม มีการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาขยะ/ขยะทะเล และการจัดการของแต่ละประเทศสมาชิกฯ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Clean up Our Sea, Change Our Future” โดย ปลัด ทส. การเล่าประสบการณ์ “ขยะจากแม่น้ำสู่ทะเล : บทเรียนประเทศไทย” โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ริเริ่มกิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา – เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย” รวมทั้งการบรรยาย “การจัดการปัญหาขยะทะเลของประเทศญี่ปุ่น” โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ เยาวชนยังจะได้ฝึกปฏิบัติในการสร้างสรรค์สื่อและการสื่อสารสู่สาธารณะเพื่อการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนศึกษาดูงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (เทศบาลขนาดใหญ่) ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบศูนย์รวม ที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการจัดการขยะต้นทาง ลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบกำจัด มีการนำขยะบางประเภทไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลคัดแยกขยะรีไซเคิล ส่งเสริมการคัดแยกขยะในสถานประกอบการและชุมชน ตลอดจนมีโรงงานเตาเผาขยะเพื่อจัดการขยะปลายทางจากครัวเรือนและชุมชนที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะทะเลของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น