ข่าวภูเก็ต » ทต.วิชิตแถลงผลการดำเนินงาน 7 ยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย

ทต.วิชิตแถลงผลการดำเนินงาน 7 ยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย

10 กันยายน 2019
723   0

เทศบาลตำบลวิชิตจัดแถลงผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ 2562 ใน 7 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวตำบลวิชิตในทุกช่วงวัย 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนตำบลวิชิต และสื่อมวลชนเข้าร่วม  ณ อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต

 

 

 

 

โดยได้นำเสนอข้อมูล สรุปผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลวิชิตตลอดทั้งปีงบประมาณ 2562 ใน 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหาร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน เป็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวตำบลวิชิตในทุกช่วงวัยให้ดีขึ้น สนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

 

 

 

 

นอกจากนี้ได้แถลงถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูโภคที่สำคัญของประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและ รวมทั้งในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลวิชิต ได้จัดสรรงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม สรรสร้างพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆปี โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย โครงการก่อสร้างอาคารควบคุมโรค รวมไปถึงการหารือและสรรหาพื้นที่ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 3 เป็นต้น

นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้กล่าวขอบคุณไปยังภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของเทศบาลตำบลวิชิตให้บรรลุเป้าหมายในทุกๆโครงการ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวตำบลวิชิตให้ดียิ่งขึ้น