ข่าวสังคม » อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ครั้งที่ 6

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ครั้งที่ 6

10 สิงหาคม 2019
1131   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ครั้งที่ 6

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ครั้งที่ 6 โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ และนางบุณณดา เสมอมิตร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต กล่าวต้อนรับ มีนางสาวจันศิลา จันทร์ชู ประธานสตรีวัยก้าวหน้า สมาคมสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต นางณัฐพร ผาณิตพิเชฐวงศ์ นายกสมาคมชาวเหนือ-ภูเก็ตอันดามัน นางศึกษาวดี จันทร์ชู พร้อมทั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ และเยาวชน เข้าร่วมจำนวนมาก

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือกันจัดโครงการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต สำหรับในปี 2562 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เยาวชนได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง กระตุ้นพลังบวกในการรณรงค์ต่อต้านการหลงผิด และมอมเมาในหมู่เยาวชน เช่น อบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนากลุ่มองค์กร พัฒนาชุมชนและสังคมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสำนึกในการตอบแทนคุณแผ่นดิน ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรักความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข
กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้ความรู้ การพัฒนากระบวนการคิด การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างจิตสาธารณะ โดยจะให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนรู้และเกิดความสนุกสนานอย่างสร้างสรรค์”

 

 

 

 

ด้านนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “กระแสโลกาภิวัฒน์นำพาซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างมากมาย แต่เยาวชนก็มีพฤติกรรมเสี่ยงในหลายๆ ด้านด้วยเช่นกัน เหตุเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของเยาวชน ซึ่งเห็นได้จากปัญหาต่างๆ ของเยาวชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันประสานพลังในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนของเรา ทั้งนี้ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู นักเรียน ทีมวิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ขึ้นมา ซึ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป”.

ด้านนางบุณณดา เสมอมิตร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต กล่าวว่าโครงการค่ายเยาวชนชนเพื่อการให้TAKE LESS GIVE MORE เป็น โครงการที่สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย–ภูเก็ต โดยฝ่ายสตรีวัยก้าวหน้ามีแนวคิดริเริ่มในกํารจัดทําค่ายน้ีข้ึน เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กรุ่นใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ตระหนักถึงความสำคัญ และเชิดชูค่านิยมของการเป็น“คนดี” และ “คนเก่ง” ด้วยการปลูกจิตสํานึกใหเ้ยาวชนรู้จักการให้ และแบ่งปัน มีความรักความสามัคคี มีจิต สาธารณต่อสังคม เรียนรู้การรอยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุข ซึ่งการจัดกิจกรรมในค่ายเยาวชนฯน้ีประกอบด้วยกิจกรรมกํารใหความรู้ กิจกรรการพัฒนา กระบวนการคิด กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำและกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเกิดประสบการณ์ตรงจาก เกิดความสนุกอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลใหเ้กิดกสนเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองตลอดจนเป็นการส่งเสริมใหสถาบันครอบครวันสถาบันศึกษา ส่วนราชการ เอกชนในจังหวัดภูเก็ต มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับตอบรับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี