ข่าวสังคม » เตรียมพบกับคอนเสิร์ต “BODYSLAM LIVE IN PKRU” 8 ก.ย.นี้ที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต

เตรียมพบกับคอนเสิร์ต “BODYSLAM LIVE IN PKRU” 8 ก.ย.นี้ที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต

6 สิงหาคม 2019
1619   0

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เตรียมจัดคอนเสิร์ต “BODYSLAM LIVE IN PKRU” เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “มันส์เพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง”

 

 

 

เมื่อเวลา 15.00 น. (6 ส.ค.) ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “BODYSLAM LIVE IN PKRU มันส์เพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง”

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนักศึกษากว่า 12,000 คน ตลอดระยะเวลากว่า 48 ปี ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลในท้องถิ่น ให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดหารายได้ด้วยตนเองนอกเหนือจากเงินรายได้ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล เพื่อผลักดันพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดความสำเร็จลุล่วง โดยพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คือ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และพัฒนาสู่ระดับสากล โดยมุ่งเน้นคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล การให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง พร้อมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นอันดามัน และพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร จัดหาทรัพยากร พัฒนาระบบการจัดหารายได้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

โดยการจัดคอนเสิร์ตดังกล่าว เพื่อจัดหารายได้เข้าสู่สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นต้นแบบของเยาวชน นำเงินที่ได้ให้ทุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นการดึงกลุ่มคนในท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมงานกับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัย แสดงความสามารถด้านดนตรี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชาวภูเก็ตให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีตลอดไป

 

 

 

 

 

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมสัมผัสความสนุกสานกับวง Bodyslam และชมความสามารถของเยาวชนลูกหลานชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงในกลุ่มอันดามัน วง Number Nine,  Hells Kitchen และ วง No Name กับคอนเสิร์ต มันส์เพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง Bodyslam Live in pkru 2019 ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 คอนเสิร์ตจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บัตรราคา 1,000 บาทและ 2,500 บาท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทรศัพท์  08 5570 6819