ข่าวเศรษฐกิจ » ส.ท่องเที่ยวฯ จับมือแอร์เอเชียร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ส.ท่องเที่ยวฯ จับมือแอร์เอเชียร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

26 กรกฎาคม 2019
822   0

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต MOU กับสายการบินแอร์เอเชีย ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด

 

 

 

 

 

 

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  และนางสุพัตรา จารุอริยานนท์ อุปนายกฝ่ายบริหารกิจการภายใน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายอรุณ ลิลาพันธิสิทธิ ผู้จัดการแอร์เอเชียประจำท่าอากาศยานภูเก็ต ตัวแทนนายสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้บริหารสายการบินแอร์เอเซียเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรามาดาเจ้าฟ้า เพื่อส่งเสริมและร่วมมือด้านการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และต่อสมาชิกของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต อันเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรทั้งสอง

ทั้งสององค์กรจะร่วมมือกันในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ตอบสนองยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย และของจังหวัดภูเก็ต ที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กลุ่มเป้าหมาย

โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกันดังนี้ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 2. เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงการตลาด และการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า เพื่อร่วมกันวางแผนกิจกรรมการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพพจน์เชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมาย 3. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กร ในการออกแบบสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการเชิญบุคลากรในแต่ละองค์กรร่วมให้ความรู้แก่สมาชิกในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ 4. สนับสนุนกิจกรรมหลากหมายมิติ ที่สามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าเชิงการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต