ข่าวภูเก็ต » รมช.สาธารณสุขลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร

รมช.สาธารณสุขลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร

22 กรกฎาคม 2019
375   0

รมช.สาธารณสุขลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร พร้อมโชว์ฝีมือการทำ ‘ผัดไทย’ เมนูชื่อดังที่ทั่วโลกรู้จัก

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จ.ภูเก็ต ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และ น.ส.วิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์การค้า เซ็นทรัลภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าว รณรงค์การขับเคลื่อนกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “สถานที่จำหน่ายอาหารสะอาด ปลอดภัย ผู้บริโภคสุขภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” และหลังจบการแถลงข่าว ดร.สาธิต ได้โชว์ฝีมือการทำผัดไทย อีกหนึ่งเมนูอาหารขึ้นชื่อของไทยที่คนทั่วโลกรู้จัก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มาร่วมงานได้ลิ้มลอง พร้อมตรวจเยี่ยมการสาธิตการปรุงอาหาร ผลิตภัณฑ์ซุ้มอาหารที่มาจัดแสดงในงาน ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ เป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 โดยทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำกับดูแลสุขาภิบาลร้านอาหาร ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านข้าวแกงก๋วยเตี๋ยว สตรีท ฟู้ด ร้านกาแฟและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ สามารถปรุง ประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

สำหรับจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการด้านสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐานของกรมอนามัย ได้อย่างดีเยี่ยม โดยจัดทำโครงการ PHUKET City Of Gastronomy ยกระดับการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร จนได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร รวมถึงมีมาตรฐาน “ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี” (Clean Food Good Taste Plus) และมาตรฐานร้านอาหารภูเก็ตปลอดภัย สุขภาพดี (สา’สุข ยกนิ้ว) : Safe Food Good Hygiene Clean Kitchen ยกระดับและพัฒนาร้านอาหารให้มีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้ชมรมผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร อาทิ คณะกรรมการผู้ค้า ตลาดสาธารณะ ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ชมรมผู้ประกอบการค้าแผงลอย สอดส่องดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนมั่นใจได้ว่าอาหารที่บริโภคมีมาตรฐาน มีคุณภาพ และปลอดภัย ซึ่งจังหวัดภูเก็ต มีสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร 540 ร้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จำนวน 453 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 83.89

 

 

 

 

ด้านนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สาระสำคัญของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ได้กำหนดเรื่องสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สำหรับบริโภคอาหาร  สุขลักษณะของอาหาร สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งผู้ประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ผู้สัมผัสอาหาร ต้องเข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร พร้อมนำหลักฐานการรับรองที่หน่วยงานจัดการอบรมออกให้มายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ซึ่งหลักฐานการรับรองผ่านการอบรมมีอายุ 3 ปี โดยตั้งแต่ 25 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทั่วประเทศมีผู้ผ่านการอบรมแล้วกว่า 20,000 คน

ทางด้าน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวปีละกว่า 10 ล้านคน ทำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร มีรายได้ประมาณ 420,000 กว่าล้านบาทต่อปี และยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารในปี 2558 เป็นแห่งแรกของอาเซียนและเป็นเพียงหนึ่งใน 18 เมืองของทั่วโลก ด้วยเหตุนี้จังหวัดจึงให้ความสำคัญในเรื่องของอาหาร โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีการติดตามควบคุมดูแล ส่งเสริมในด้านของคุณภาพอาหารทั้งในร้านอาหาร, ภัตตาคาร, รวมถึงสตรีทฟู้ดมีการพัฒนาแหล่งจำหน่ายอาหารอยู่เสมอ ภายใต้โครงการ “ร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี” มาตั้งแต่ปี 2554 และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

ส่วนทางด้าน นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ในการดำเนินงานพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกฎหมาย ให้อำนาจท้องถิ่นไว้ เช่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการควบคุมด้านสุขลักษณะ และการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสียของสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยให้อำนาจท้องถิ่นออกเป็นข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับดูแลให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตได้ตราข้อกำหนดท้องถิ่น และมีผลบังคับให้สถานประกอบการที่เปิดดำเนินกิจการต้องมาขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น ผู้ใดเปิดดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งก็จะมีโทษปรับตามกฎหมาย

ที่ผ่านมาการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหาร เทศบาลนครภูเก็ตได้นำเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (Clean Food Good Taste) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเกณฑ์ทางแบคทีเรีย โดยการใช้ชุดทดสอบตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับมอบป้ายClean Food Good Taste) จำนวน 453 ร้าน จากจำนวนร้านอาหารทั้งหมด 540 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 83.89 ติดไว้ที่ร้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการนำเกณฑ์ มาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus : มาตรฐานร้านอาหารภูเก็ตปลอดภัย สุขภาพดี(สาสุขยกนิ้ว) : มาตรฐาน Phuket City of Gastronomy มาพัฒนายกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น