ข่าวภูเก็ต » ม.อ.จับมือ 7 บ.ประชารัฐรักสามัคคีเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น

ม.อ.จับมือ 7 บ.ประชารัฐรักสามัคคีเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น

20 กรกฎาคม 2019
707   0

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือร่วมกับ 7 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนและมั่นคง 

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2562 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 7 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดตรัง สงขลา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานและกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ทั้ง 7 จังหวัด ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้


นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่า “บันทึกข้อตกลงที่จัดทำร่วมกันในวันนี้เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้มีความยั่งยืนและมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนภาคสังคม ภาคท้องถิ่น และภาควิชาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษา เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรม ให้พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาการบริหารจัดการ และการพึ่งพาตนเองเพื่อให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพในท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ มหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฯ จำกัด ทั้ง 7 จังหวัด ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจต่อไป”


ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศไทย  โดยมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในด้านการลงทุน การบริหารจัดการในโครงการต่าง ๆ โดยจะร่วมกันจัดทำแผนและโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนเพื่อเป็นหลักในการสร้างความเข้มแข็งระดับฐานรากของประเทศ และร่วมกันสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัย และนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปบริหารจัดการให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับบริษัทประชารัฐในจังหวัดที่มีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น”
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย กล่าวถึงความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่ายว่า “การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ ตัวชี้ขาดอยู่ที่การทำให้ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยจึงมีภารกิจสำคัญคือการสร้างและใช้ปัญญา ความรู้ทางวิชาการ เข้าไปช่วยทั้งเรื่องการพัฒนาศักยภาพคน และการปรับกระบวนการทำงานให้มีทั้งกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ การเกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด” ทั้ง 7 จังหวัดในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้ว และถ้าสามารถผลักดันให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จ ก็จะเป็นแบบอย่างที่รัฐบาลจะนำไปผลักดันเป็นนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆทำงานลักษณะนี้ให้มากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องสุขภาพด้วย”

การดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ จะมีการตกลงกันในรายละเอียดและแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนด 5 ปี นับแต่วันลงนาม