ข่าวสังคม » ม.ราชภัฏภูเก็ตร่วมกับ สนง.ขนส่งจังหวัด เปิดอบรมผู้ขอรับใบขับขี่และต่ออายุโดยไม่ต้องรอคิว

ม.ราชภัฏภูเก็ตร่วมกับ สนง.ขนส่งจังหวัด เปิดอบรมผู้ขอรับใบขับขี่และต่ออายุโดยไม่ต้องรอคิว

28 มิถุนายน 2019
575   0

ไม่ต้องไปขนส่งแล้วนะ ม.ราชภัฏภูเก็ตร่วมกับ สนง.ขนส่งจังหวัด เปิดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและต่ออายุ โดยไม่ต้องรอคิว

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เปิดอบรม “ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและต่ออายุ” โดยไม่ต้องรอคิว ขยายเวลาเปิดอบรมทุกวันพุธ วันเสาร์ และวันอาทิตย์  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น.

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครขอมีใบอนุญาตขับรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1.ผู้ขอมีใบอนุญาตขับรถใหม่ จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และสำหรับผู้สมัคร รถจักรยานยนต์ อายุไม่น้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน อีกทั้งต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ให้สามารถรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวได้ และไม่เป็นบุคคลที่ศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมีคำสั่งห้ามรับใบอนุญาตขับรถ สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบในการลงทะเบียนการอบรม สำหรับคนไทยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และสำหรับคนต่างชาติ ใช้หนังสือพาสปอร์ต พร้อมฉบับสำเนา 1 ฉบับ หนังสือ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน) พร้อมใบรับรองแพทย์ (ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม 200 บาท)

ประเภทที่ 2 ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับขี่รถ สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบในการลงทะเบียนการอบรม สำหรับคนไทย ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาใบขับขี่ฉบับเดิม 1 ฉบับ และสำหรับคนต่างชาติ สำเนาหนังสือพาสปอร์ต 1 ฉบับ หนังสือ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน) และสำเนาใบขับขี่ฉบับเดิม 1 ฉบับ (ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม 200 บาท)

สำหรับหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม ได้แก่ 1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1 ชั่วโมง 30 นาที)  2.การขับรถอย่างปลอดภัย (2 ชั่วโมง) 3.จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ (1 ชั่วโมง) และ 4.ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (30 นาที)

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ด้วยตนเอง ณ อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 9) ชั้น 4 ห้อง 941 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือ โทร 09 3659 2591 ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ ผู้จัดการโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ