ข่าวภูเก็ต » ทม.กะทู้ รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย

ทม.กะทู้ รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย

15 มิถุนายน 2019
397   0

ทม.กะทู้ ร่วมกับ กลุ่มเครื่อข่ายสาธารณสุขกะทู้ รณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย โดยกลไก พชอ.กะทู้

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสารณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย โดยกลไก พชอ.กะทู้ เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน โดยเทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอกะทู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ และ จิตอาสาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)

จากสถิติของผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก พบว่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสถิติผู้ป่วยจำนวนมากสุด ดังนั้น ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชาจึงได้กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน วันไข้เลือดออกอาเซียน

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมรณรงค์ ป้องกัน และร่วมแก้ไขปัญหา โดยคดเลือกโรคไข้เลือดออก เป็นประเด็นที่ต้องขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อป้องกันการระบาดในพื้นที่ โดยเริ่มจาก วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ทำความสะอาดในแหล่งที่มีขยะหมักหมม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ของวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกันทำกิจกรรม จำนวน 100 คน