แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี ของ ร.ร. เทศบาลบ้านบางเหนียว

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี ของ ร.ร. เทศบาลบ้านบางเหนียว

11 มิถุนายน 2019
727   0

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี ของ ร.ร. เทศบาลบ้านบางเหนียว

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี ของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์  กล่าวว่า  อบจ.ภูเก็ต ได้ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต วัดอนุภาษกฤษฎาราม  จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 5,020 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 17 รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1  มีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จำนวน 340 คน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562   สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 2,611,700 บาท  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของเด็กและเยาวชนให้มีสำนึกในคุณธรรม ด้วยการเรียนรู้และเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเด็กและเยาวชน ด้วยการนำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้วัดซึ่งเป็นสถาบันทางศาสนาได้จัดพื้นที่สำหรับปฏิบัติธรรมในการเผยแพร่แก่นของศาสนาที่ถูกต้อง และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ช่วยยกระดับจิตใจ ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยใหม่ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมการดำเนินชีวิต รู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน