แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)   

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)   

11 มิถุนายน 2019
584   0

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)       

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ณ โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ (วันครู 2502) โดย นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท. ดร.จรินทร์ ย่องนุ่น รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรป่าตอง ภูเก็ต และนายชาคริต พลบุญ เป็นวิทยากรให้ความรู้

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ (วันครู 2502) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)  จำนวน 128 คน และครู จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 146 คน

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ พร้อมทั้งสร้างแกนนำนักเรียนและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติดและต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน เป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า “สถานศึกษา เป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน จึงมุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกัน โดยสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุขทุกชนิด ให้นักเรียนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในสถานศึกษาทั้งนี้ เชื่อมั่นว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้แนวทางการป้องกันตนเองจากยาเสพติด และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้า ขอขอบคุณท่านวิทยากร รวมถึงผู้บริหารโรงเรียน คุณครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดไปด้วยกัน”.