แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล ลีก ประจำปี 2562

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล ลีก ประจำปี 2562

11 มิถุนายน 2019
513   0

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล ลีก ประจำปี 2562

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ลีก ประจำปี 2562  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมบาสเกตบอลจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 26 พฤษภาคม 2562

สำหรับผลการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ลีก ประจำปี 2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Vertical ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 10,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีมง้อ ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 7,500 บาท รางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีมเชิงทะเลนาจา ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 5,000 บาท รางวัลสโมสรฯ ยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมสโมสรฯ PH ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 3,000 บาท รางวัลผู้เล่น (ทั่วไป) ยอดเยี่ยม ได้แก่ นายภูวณัฐ ตันติพิทยกุล ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 3,000 บาท รางวัลผู้เล่น (เยาวชน) ยอดเยี่ยม ได้แก่ นายณัฎฐ์ รื่นจิตต์ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 2,500 บาท

 

 

 

 

 

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องมาจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมกีฬาระบบลีกในจังหวัดภูเก็ต นักกีฬาได้มีโอกาสใช้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้ฝึกฝนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด และสามารถพัฒนาไปสู่ระดับอาชีพได้ และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ซึ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยใช้กีฬาบาสเกตบอลเป็นสื่อ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นระเบียบวินัย ความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ำใจนักกีฬา และสิ่งสำคัญคือการเสริมสร้างทัศนคติให้มีความรัก ความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข นำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและพัฒนากีฬาบาสเกตบอลของจังหวัดภูเก็ต ให้ก้าวไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป