แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต

11 มิถุนายน 2019
463   0

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดย นางธิดาวรรณ ไพศาลกิจสงวน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท. ดร.จรินทร์ ย่องนุ่น รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรป่าตอง ภูเก็ต และนายชาคริต พลบุญ เป็นวิทยากรให้ความรู้

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29-30  พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จำนวน 276 คน และครู จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 290 คน

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด รวมทั้งหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนของสถานศึกษาในสังกัดให้สัมฤทธิ์ผล จึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ พร้อมทั้งสร้างแกนนำนักเรียนและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติดและต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน เป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ