แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการสานฝันเยาวชนภูเก็ต เพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการสานฝันเยาวชนภูเก็ต เพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

3 มิถุนายน 2019
467   0

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการสานฝันเยาวชนภูเก็ต เพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานฝันเยาวชนภูเก็ต ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

 

 

 

 

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์  กล่าวว่า  อบจ.ภูเก็ตร่วมกับนิสิตเก่าจุฬาฯ ภูเก็ตและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการสานฝันเยาวชนภูเก็ต ครั้งที่ 14 โดยดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562  ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมจำนวน 300 คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสริม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเป้าหมายศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเรื่องศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อบรมให้ความรู้และฝึกฝนให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการอยู่ร่วมกัน รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม เพื่อฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักการเสียสละและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการฝึกให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องได้รับความรู้และแนวทางในการเข้ารับการศึกษาต่อ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าเรียนต่อในสาขาที่ต้องการ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการแนะแนว แนะนำในการเตรียมความพร้อม และสำรวจตัวเองเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป