แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ตสนับสนุนค่ายเยาวชน TO  BE NUMBER ONE รุ่นที่ 17

อบจ.ภูเก็ตสนับสนุนค่ายเยาวชน TO  BE NUMBER ONE รุ่นที่ 17

3 มิถุนายน 2019
442   0

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการค่ายอบรมแกนนำเยาวชน TO  BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 17 

 

 

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอบรมแกนนำเยาวชน TO  BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 17  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ภูเก็ต (หาดในยาง)

 

 

 

นางอารีย์ แสนสม กล่าวว่า “โครงการ TO  BE NUMBER ONE ดำเนินกิจกรรมตามโครงการและตามพระราชดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงฝากให้จังหวัดภูเก็ต เป็นแกนนำในเรื่องการพัฒนาเครือข่ายภาคใต้  เน้นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 6-24 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จังหวัดภูเก็ตมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2545 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จนได้รับการยกย่องให้เป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชร จากการเข้าร่วมการประกวดมหกรรมรวมพล TO  BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เมื่อปี 2556 และปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้เป็น TO  BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชรรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 5   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น 50 คน เป็นชาย 20 คน หญิง 30 คน จากสถานศึกษา 11 แห่ง เนื้อหาในการอบรม ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการจัดการปัญหา กระบวนการทำงานในศูนย์เพื่อนใจ ทักษะการทำงานเป็นทีม การให้คำปรึกษา ทักษะการจัดงานพิธีการ ทักษะการเป็นผู้นำ ผู้ตาม และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในแกนนำเยาวชน