ข่าวสังคม » ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ครั้งที่ 1

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ครั้งที่ 1

24 พฤษภาคม 2019
484   0

ม.ราชภัฎภูเก็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมกิจกรรมที่น้อมนำหลักคำสอนของศาสนา เพื่อหล่อหลอม สร้างคนดี สังคมดี ให้คุณธรรมนำการพัฒนา โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ในการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ในสถาบันอุดมศึกษาและท้องถิ่น โดยจัด “โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ครั้งที่ 1”

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2562 ที่ห้องประชุมแคแสด ชั้น 3 -4 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นประธานเปิด“โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ครั้งที่ 1”โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตันทัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ในนามของฝ่ายจัดโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ มีดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ ส.อบจ.เมืองภูเก็ต นางศิรวี วาเลาะห์ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายวิรัช พาที ผอ.กกท.สนง.ภูเก็ต ตลอดจนโต๊ะอีหม่าม-พี่น้องมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมจำนวนมาก

 

 

 

 

ดร.บุญศุภภะ ตันทัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กล่าวว่า ตามสำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้ วันจันทร์ ที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ซึ่งเป็นเดือนที่ประชาชนชาวไทย ที่นับถือศาสนาอิสลาม ถือศีลอดทั้ง และถือว่าเป็นเดือนอันประเสริฐที่สุดของพี่น้องมุสลิม ที่พี่น้องมุสลิมจะต้องอดอาหาร ละเว้นจากสิ่งอบายมุข และการทำบาปทั้งปวง และเดือนนี้ ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอาน ได้ถูกประทานลงมาเพื่อเป็นทางนำ ให้กับมนุษยชาติ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้า ต้องการให้มนุษย์รู้ว่า การเป็นอยู่ในโลกนี้ และโลกหน้า จะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไร การถือศีลอด เดือนรอมฎอนตามบัญญัติอิสลาม เป็นอิบาดะฮฺ ที่ต้องมีการปฏิบัติในประชาชาติอิสลามโดยพร้อมเพรียงกัน เพราะต้องปฏิบัติในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งตลอดปีมีเพียงเดือนเดียว

ดร.บุญศุภภะ กล่าวอีกว่า ในการนี้ทางฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน้าที่สนับสนุนภารกิจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมกิจกรรมที่น้อมนำ หลักคำสอน ของศาสนา เพื่อหล่อหลอม สร้างคนดี สังคมดี ให้คุณธรรมนำการพัฒนา โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ในการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ในสถาบันอุดมศึกษาและท้องถิ่น

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กล่าว่า จากการกล่าวรายงาน จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ที่น้อมนำหลักคำสอน ของศาสนา เพื่อหล่อหลอมสร้างคนดี สังคมดี ให้คุณธรรมนำการพัฒนา โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ในการสร้าง ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน การจัดงานในวันนี้ นับว่าเป็นบารอกัต (ความประเสริฐ) ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงได้เกิดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ขึ้น