ข่าวภูเก็ต » นักวิจัย ม.อ.ภูเก็ต ร่วมผลักดัน 7 เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน

นักวิจัย ม.อ.ภูเก็ต ร่วมผลักดัน 7 เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน

3 พฤษภาคม 2019
721   0

นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมผลักดัน 7 เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมอันโดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก ปัจจุบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน Community Based Tourism เป็นการบริหารจัดการและดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีความน่าสนใจในการสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หัวหน้าโครงการ “การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในบริบทของวิสาหกิจชุมชน” กล่าวว่า สร้างเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มุ่งไปสู่ Community Based Tourism และ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชน” ซึ่งนักวิจัยเข้าไปให้ความรู้ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคลากร

รวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ตลาดและการสร้างแบรนด์ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนภาคใต้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยพื้นที่ดำเนินโครงการคือ ชุมชนท่องเที่ยว ตำบลราไวย์ (เกาะโหลน) ชุมชนท่องเที่ยว บ้านแขนน (หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง) ชุมชนท่องเที่ยว บ้านท่าฉัตรไชย ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางเทา-เชิงทะเล ชุมชนท่องเที่ยว ตำบลป่าคลอก ชุมชนท่องเที่ยว ย่านเมืองเก่าภูเก็ต และชุมชนท่องเที่ยวตำบลกมลา

นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษา และพี่เลี้ยงให้กลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอันดามัน จัดการส่งเสริม 7 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอื่นในกลุ่มเครือข่าย ได้แก่ จังหวัดพังงา กระบี่ ตรง สตูล และระนอง

 

 

 

 

 

ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา กล่าวต่อไปว่า ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี รวมไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมในพื้นที่ให้คงอยู่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนก็ต้องมีเอกลักษณ์น่าสนใจ นั่นก็คือมีผู้นำชุมชนที่เป็นนักพัฒนา และคนในชุมชนเองก็ให้ความร่วมมือร่วมใจกันดีมาก ทำให้นักวิจัยลงพื้นที่ทำงานสะดวกขึ้น