แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน

30 เมษายน 2019
235   0

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน พัฒนาคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 29 เมษายน 2562 ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวฌลาณัฏฐ์ คิดใจเดียว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

สำหรับโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว  และสังคม เกิดทักษะการพัฒนาชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิใจในตนเอง ให้เด็กเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์และห่างไกลอบายมุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีนักเรียนและเยาวชนในจังหวัด เข้ารับการอบรมจำนวน 130 คน พระวิทยากร จำนวน 10 รูป

การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตเต็มฝัน, สาวกที่ดีของศาสนา, กฎแห่งกรรม หลุมพรางชีวิต, พอเพียงเคียงธรรม, โทษของการคบคนชั่วเป็นมิตร, สถานีต่อไปของชีวิต, บุญคุณบิดามารดา, เทคนิคการเรียนให้เก่ง  ศิษย์ที่ดีของครู, ราชาผู้ทรงธรรม, ในหลวงในดวงใจ, เปลี่ยนความคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า, โทษของการเที่ยวกลางคืน, โทษของการดื่มน้ำเมา, โทษของการเล่นการพนัน, การใช้ชีวิตตามหลักอริยสัจ 4, ธรรมะที่ทำให้เราสำเร็จในชีวิต เป็นต้น