แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต  เนื่องในวันคุ้มครองโลก

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต  เนื่องในวันคุ้มครองโลก

25 เมษายน 2019
338   0

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต  เนื่องในวันคุ้มครองโลก

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ลานต้นขนุนป่า บ้านบางหวาน หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 60 คน

โครงการรักษ์ภูเก็ต  เนื่องในวันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน 2562 จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ประโยชน์ เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรชายหาด เป็นต้น ส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดภูเก็ต เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง บทบาทการมีส่วนของชุมชนในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการดูแลทรัพยากรแหล่งต้นน้ำ (น้ำตกบางหวาน) ปรับภูมิทัศน์ความสะอาดเส้นทางธรรมชาติน้ำตกบางหวาน กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ บริเวณหาดกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง และนำความรู้ไปเผยแพร่ในชุมชนอื่นๆต่อไป