แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ

18 เมษายน 2019
258   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม นักบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ มีวาระเรื่องการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติคุณผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 รวมถึงพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2562 ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมบูรณ์ คงใหม่ อายุ 85 ปี ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ จากตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต