แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ตจัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน

อบจ.ภูเก็ตจัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน

9 เมษายน 2019
586   0

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 4 – 29 เม.ย. 62 ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 4 – 29 เมษายน 2562 ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

 

 

 

 

 

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า  โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว  และสังคม เกิดทักษะการพัฒนาชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิใจในตนเอง ให้เด็กเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์และห่างไกลอบายมุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีนักเรียนและเยาวชนในจังหวัด เข้ารับการอบรมจำนวน 130 คน พระวิทยากร จำนวน 10 รูป

การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจากการอบรมและการฝึกปฏิบัติตนได้จัดขึ้นหลากหลายกิจกรรม แสดงถึงความตั้งใจอันดียิ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และคณะพระวิทยากรที่ประสงค์จะจุดประกายความรู้ ความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เมืองภูเก็ต เป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง

 

 

 

 

ด้าน นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวว่า การบวชเรียนจะเป็นการฝึกสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิก็เกิดปัญญา การจัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตเต็มฝัน, สาวกที่ดีของศาสนา, กฎแห่งกรรม หลุมพรางชีวิต, พอเพียงเคียงธรรม, โทษของการคบคนชั่วเป็นมิตร, สถานีต่อไปของชีวิต, บุญคุณบิดามารดา, เทคนิคการเรียนให้เก่ง  ศิษย์ที่ดีของครู, ราชาผู้ทรงธรรม, ในหลวงในดวงใจ, เปลี่ยนความคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า, โทษของการเที่ยวกลางคืน, โทษของการดื่มน้ำเมา, โทษของการเล่นการพนัน, การใช้ชีวิตตามหลักอริยสัจ 4, ธรรมะที่ทำให้เราสำเร็จในชีวิต เป็นต้น

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านเจ้าอาวาสวัดอนุภาษกฤษฎาราม ที่ให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ พระธรรมวิทยากรที่ให้ความรู้ รวมถึงผู้ปกครองที่ได้ส่งนักเรียนมาเข้ารับการฝึกอบรม