แวดวง อบจ. » อบจ.สัญจร อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

อบจ.สัญจร อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

5 เมษายน 2019
321   0

อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ต.สาคู เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายกิตติกร ประทีป ณ ถลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ อบจ.สัญจร มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ได้จัดขึ้น ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) เพื่อให้สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารของ อบจ.ภูเก็ต ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน มีโอกาสรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน จัดให้มีเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อการจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น และการให้บริการของ อบจ.ภูเก็ต การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมการแสดงบนเวที บริการสินค้าราคาถูก และการบริการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนเพื่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวทางของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบจ.ภูเก็ต ที่มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ โรงเรียนในพื้นที่ ในส่วนของการแสดงของนักเรียน และการแสดงของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน ส่วนราชการ และภาคเอกชน ประมาณ 58 หน่วยงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการแก่ประชาชน อาทิ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น