แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร

5 เมษายน 2019
300   0

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต  เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำหรับรายละเอียดโครงการแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ของ อบจ.ภูเก็ต ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (เฟส 2) 2.โครงการบำรุงรักษาเส้นทางสายหลักเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหาดกะตะ หาดกะรน 3.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบเสาสูง 4.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าเรือถนนสายบ้านท่าเรือ-บ้านเกาะแก้ว (ด้านหลังศาลเจ้าท่าเรือ) ทดแทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 3 5.โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ต 6.โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรคนข้ามถนน 7.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือใหม่

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ (ด้านสาธารณสุข) 1.โครงการปรับปรุงอาคารขยายหน่วยไตเทียม โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต (ด้านการกีฬา) 1.โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต 2.โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย (ด้านพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน) 1.โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมและพัฒนาอาชีพอำเภอถลาง บริเวณวัดในยาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต 2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้ำสวนสาธารณะ อำเภอกะทู้ (โรงเหล้า เฟส 2) 3.โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณหนองน้ำบ้านในคลำ (เฟส 2) 4.โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม 2.โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา บริเวณวัดโฆษิตวิหาร (เฟส 2) 3.โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการ