แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง

5 เมษายน 2019
375   0

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล จ.ภูเก็ต

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2562 ณ บริเวณหาดกะตะ (ทางลงเรือปากบางศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว) ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และนายบุญเลิศ บุญรัศมี รองปลัดเทศบาลตำบลกะรน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ หาดกะตะ และกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล บริเวณอ่าวกะตะ-กะรน ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล พร้อมสรุปปริมาณขยะรวม ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ทั้งจากเทศบาลตำบลกะรน กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน นักดำน้ำอาสาสมัคร และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน

 

 

 

 

 

นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้จัดสร้างแท่งปะการังเทียม ในปี 2552-2555 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของจังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล เป็นแนวป้องกันการลักลอบทำประมงอวนลาก อวนรุน รวมทั้งเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวอีก โดยการจัดวางปะการังเทียมในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ตำบลสาคู อำเภอถลาง พื้นที่อ่าวบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง พื้นที่อ่าวกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ และพื้นที่อ่าวกะตะ-อ่าวกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รวมปะการังเทียมที่จัดวาง จำนวน 4,820 แท่ง ไปแล้วนั้น ปัจจุบันพบว่าทุ่นบอกตำแหน่งปะการังเทียมขาดหายไป ทำให้ชาวประมงไม่ทราบว่ามีปะการังเทียมอยู่บริเวณดังกล่าว เมื่อทำการประมงจึงอาจทำให้มีเครื่องมือ เช่น อวนมาติดกับแท่งปะการังเทียม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ ทำให้การพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลช้าลง รวมทั้งยังทำให้ปลาเข้ามาอาศัยอยู่ในแหล่งปะการังเทียมน้อยลงด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลตามแนวปะการังเทียมที่ได้จัดวางเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการป้องกันดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเล ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

ด้าน นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรทางทะเลชายหาดที่สวยงาม มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งเพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์น้ำนานาชนิด ทั้งสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สัตว์สวยงาม ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องที่และนำเงินเข้าประเทศจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี อบจ.ภูเก็ต กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางหลักในการพัฒนา ซึ่งตั้งแต่ปี 2552-2555 ได้ดำเนินงานโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน (กลุ่มประมงพื้นบ้าน) ในปี 2555 อบจ.ภูเก็ต ได้จัดวางปะการังเทียมในพื้นที่บริเวณอ่าวกะตะ-อ่าวกะรน รวมจำนวน 1,880 แท่ง

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ติดตามผลการจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่ที่จัดวาง พบว่ามีการเกาะตัวอ่อนของกัลปังหา และมีปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก นำไปสู่การเป็นแหล่งทำการประมงและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพื้นที่ตำบลกะรน อย่างไรก็ตาม มีความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการป้องกันดูแลรักษาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน ในด้านการประมง การท่องเที่ยวทางทะเล และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความมั่นคง อย่างยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป