แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ตประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

อบจ.ภูเก็ตประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

5 เมษายน 2019
227   0

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) และ (เพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 4 ซึ่งได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ประกาศใช้ไปแล้วนั้น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เสนอเรื่องพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประกอบด้วยโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำโครงการสาธารณะประโยชน์ จำนวน 20 โครงการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เช่น  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าเรือถนนสายบ้านท่าเรือ บ้านเกาะแก้ว (ด้านหลังศาลเจ้าท่าเรือ) ทดแทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 3, โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ต , โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรคนข้าม ,โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย, โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้ำสวนสาธารณะ อำเภอกะทู้ (โรงเหล้า เฟส3), โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณหนองน้ำบ้านในคลำ (เฟส2), โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  เป็นต้น ซึ่งประชาชนสามารถติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการต่างๆ ของอบจ.ภูเก็ต ได้ที่ www.phuketcity.org  และที่ประชุมเสนอโครงการเพื่อพิจารณาในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป