แวดวง อบจ. » ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561

ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561

5 เมษายน 2019
266   0

ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดย นางธิดาวรรณ ไพศาลกิจสงวน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบานชื่น โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

 

 

 

 

นางธิดาวรรณ ไพศาลกิจสงวน กล่าวว่า โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ดังนั้น โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จึงจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยขึ้น เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยจากโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 143 คน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์  กล่าวว่า กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย เป็นสิ่งที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจในความสำเร็จของการเรียน มีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป กิจกรรมของวันนี้จะสร้างความประทับใจและเป็นแรงผลักดันให้เด็กมีความก้าวหน้าในชีวิต เพราะการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม ในการนี้ จึงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย และหวังให้นักเรียนทุกคนได้เห็นความสำคัญของการเรียน จึงอยากฝากให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้สนับสนุนการศึกษาของลูกหลานอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุด เพราะนอกจากเราจะได้ลูกหลานที่มีความรู้ มีคุณภาพแล้ว ประเทศชาติก็จะได้พลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำ และสร้างสังคมให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป