แวดวง อบจ. » ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561

ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561

5 เมษายน 2019
270   0

ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 136 คน โดย นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นายทนง องค์สันติภาพ กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน กล่าวว่า ในสังคมปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างให้เด็กในระดับปฐมวัยมีการพัฒนาการอย่างสมดุล ดี เก่ง มีความสุข มีความพร้อมทั้ง IQ EQ AQ ให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป สำหรับในปีการศึกษา 2561 โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน มีเด็กที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรปฐมวัย จำนวน 136 คน

 

 

 

 

 

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบัณฑิตน้อยและผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาตนเอง พัฒนาบุตรหลานให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษา เป็นการสร้างรากฐานที่ดีให้กับสังคมอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงของชีวิตด้วย

โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดการศึกษาจาก อบจ.ภูเก็ต เพื่อพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นเป็น “คนดี” ในสังคมที่มีวุฒิภาวะเหมาะสม สามารถอยู่ภายในสังคม เคารพกฎกติกาของสังคม ซึ่งจะทำให้การอยู่ร่วมกันของสังคมสงบสุข และมีคุณภาพ วิชาความรู้และทักษะชีวิตที่นักเรียนได้รับการบ่มเพาะไปจากสถานที่แห่งนี้ จะติดตัวนักเรียนตลอดไป เป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ไม่มีวันสูญหายไปได้ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ให้แก่นักเรียนในอนาคต ขอให้บัณฑิตน้อยทุกคน จงประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้าต่อไปในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นไป เพื่อใช้เป็นประโยชน์ เป็นรากฐานที่ดี มั่นคง มีคุณภาพของชีวิต สมตามความตั้งใจของทุกคนและผู้ปกครองทุกท่าน