แวดวง อบจ. » ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

5 เมษายน 2019
625   0

ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมเปิดบ้านนาบอนสร้างสรรค์การศึกษา

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1 เปิดบ้านนาบอนสร้างสรรค์การศึกษา  โดย นายทนง องค์สันติภาพ กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรม ซึ่งมี นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

 

นายทนง องค์สันติภาพ กล่าวว่า การจัดทำโครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1 เปิดบ้านนาบอนสร้างสรรค์การศึกษา เป็นหนึ่งในโครงการที่มีความสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน นักเรียนได้ฝึก ทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง บ้าน โรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด  และเป็นการนำเสนอผลงานนักเรียนผลงานเด่นของโรงเรียน คือ 1.โรงเรียนคุณธรรม  2.โรงเรียน Eco school ล้วนเป็นกระบวนการบ่มเพาะให้นักเรียนบรรลุความเป็นลูกเขียว – ดำ    สีเขียว หมายถึง ความเป็นครอบครัว สังคม ความเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็น ปลอดภัย ความสัมพันธ์ดี สีดำ หมายถึง ความเป็นตัวตน หน้าที่การงาน ความยั่งยืน ความรอบรู้ ลึกซึ้ง หนักแน่น เข้มแข็ง อดทน และเสียสละเพื่อสังคม เมื่อรวมเป็นลูกเขียว-ดำ จึงหมายถึง “ผู้พร้อมสำหรับพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้ง ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความสุข รุ่งเมือง มั่นคง เป็นสมาชิกที่ดีและร่วมกันดูแลสังคมอย่างมีคุณภาพ” นั่นคือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มุ่งหวังให้เกิดกับลูกเขียว–ดำ อย่างถาวร เพื่อเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมภายหน้าต่อไป

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์  กล่าวว่า  เปิดบ้านนาบอนสร้างสรรค์การศึกษา และสารนิทัศน์ปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่ดี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีการจำลองสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตไปพร้อมๆ กันอย่างบูรณาการ  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนปฐมวัยของเรามีความมุ่งมั่นอดทนและได้เห็นตัวอย่างที่ดีงามจากรุ่นพี่ๆ มุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคตสืบไป