แวดวง อบจ. » ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย

ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย

5 เมษายน 2019
465   0

.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย “กิจกรรมสานฝัน วันสำเร็จ” ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย ในกิจกรรมสานฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โดยมี นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) รวมถึงคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

 

 

 

 

นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัยตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในตนเองเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ดังนั้น ทางโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภูมิใจให้กับนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมแสดงความยินดีกับบุตรหลาน และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย จำนวน 57 คน

 

 

 

 

 

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอชื่นชมและยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคนที่ผ่านการจบการศึกษาหลักสูตรปฐมวัยจากโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัด อบจ.ภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องจากการเริ่มต้นเป็นจุดสำคัญของงานทุกชนิด ในงานแห่งชีวิตจุดเริ่มต้นคือการเริ่มชีวิตในเด็กระดับปฐมวัย เป็นการวางรากฐานที่ดีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปูพื้นฐานทักษะต่างๆ ให้แก่เด็ก เพื่อมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาในระดับต่อไป

อบจ.ภูเก็ต ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย มีการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาของเด็กแต่บุคคลตามศักยภาพ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทำให้เกิดคุณค่าต่อตนเอง และสังคมต่อไป