แวดวง อบจ. » รร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดกิจกรรมสานฝันสู่วันสำเร็จ

รร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดกิจกรรมสานฝันสู่วันสำเร็จ

5 เมษายน 2019
566   0

รร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดกิจกรรมสานฝันสู่วันสำเร็จ มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา ของโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นางสาวชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา นางกานต์มณี  ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. น.ส.เลขา  อินทะนะนก รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. นายเจริญ  พรหมมินทร์ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงได้จัดตั้งโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

 

 

 

 

นางสาวชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวว่า โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ได้จัดกิจกรรมสานฝันสู่วันสำเร็จขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับชั้นก่อนประถมศึกษา จากโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา และผู้ปกครองได้ชื่นชมพัฒนาการและความสำเร็จในระดับก่อนประถมศึกษา นำไปสู่การส่งเสริมให้บุตรหลานเกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา จากโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา สังกัด อบจ.ภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 130 คน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า นักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษานั้น ถือเป็นการวางรากฐานที่สำคัญเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการส่งเสริมด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านวินัยและคุณธรรม ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ เป็นคนดีของสังคม เป็นอนาคตของชาติต่อไป รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามพัฒนาการ ส่งเสริมความโดดเด่นตามความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน จะส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง นำไปสู่การพัฒนาที่เหมาะสมในระดับที่สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข็๋ลก