ข่าวการเมือง » “พล.อ.ประวิตร” อนุมัติแผนเบตง 61

“พล.อ.ประวิตร” อนุมัติแผนเบตง 61

2 กรกฎาคม 2018
1930   0

“พล.อ.ประวิต” อนุมัติแผนเบตง 61 และระเบียบคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และจังหวัด พร้อมเน้นให้บูรณาการข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในทุกพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สังคมมีสันติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

 

พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า วันนี้ (2 ก.ค.) ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/61 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม ได้หารือกรณีที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้ถูกยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา และต่อมาวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เขตพื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และให้ กอ.รมน. หรือหน่วยงานภายในที่ กอ.รมน. มอบหมายให้เป็นศูนย์อํานวยการ เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และจัดทําแผนการดําเนินการในการบูรณาการ การกํากับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ดําเนินการเป็นไปตามแผนที่กําหนด โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 นั้น

พล.ต.พีรวัชฌ์ กล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการฯ จึงได้พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการเบตง 61 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่เป็นไปตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความปลอดภัย เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน ให้แผนการปฏิบัติยึดโยงและสอดคล้องกับโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่กำหนดให้อำเภอเบตง เป็นเมืองต้นแบบ “การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development City) ซึ่งจะมีการพัฒนาให้เป็นต้นแบบของเมืองท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

พล.ต.พีรวัชฌ์ กล่าวอีกว่า จากคำสั่ง คสช. ที่ 51/2560 ได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งได้กำหนดให้มีคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และจังหวัด นั้น คณะกรรมการอำนวยการฯ จึงได้พิจารณาอนุมัติระเบียบคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และจังหวัด เพื่ออำนวยการ บูรณาการ ประเมินผลการดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในภาคและจังหวัด และนำนโยบายของรัฐบาล และนโยบายในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดมาตรการที่เหมาะสม มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน รวมถึงให้ชุมชน/สังคมมีความมั่นคง ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

พล.ต.พีรวัชฌ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้รับทราบถึงการจัดทำแผนบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง, การดำเนินงานสนับสนุนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของศูนย์บูรณาการและขับเคลื่อน กอ.รมน. (ศบข.กอ.รมน.) ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้มีข้อห่วงใยสภาวะเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงให้ กอ.รมน.บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้ รวมถึงให้มีการประเมินความมั่นคง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลอย่างรอบด้านในการพัฒนาสังคม ให้มีสันติสุข มีคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคง และยั่งยืน.-สำนักข่าวไทย