แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2561

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2561

27 เมษายน 2018
1028   0

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ในการนี้ ได้แจ้งเรื่องการจัดงานสมโภชภูเก็ต 233 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองภูเก็ต กำหนดจัดงานวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ บริเวณลานมังกร เทศบาลนครภูเก็ต รวมถึงสรุปผลการดำเนินการลดและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตและการแก้ไขปัญหา การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนแจ้งเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ และการประสานราชการ การประกวดสถานที่ต่างๆ ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา ซึ่งจำแนกออกเป็น 7 ประเภท คือ 1.ถนนสวยงาม 2.ชายหาดสะอาด 3.โรงเรียนสะอาดและสวยงาม 4.ส้วมสะอาด 5.ศาสนสถานสะอาดสวยงาม 6.ชุมชนหมู่บ้านสะอาดสวยงาม 7.สถานที่ราชการดีเด่น โดยในการประกวดแต่ละประเภทจะมีหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละประเภทของการประกวดซึ่งได้กำหนดแผนการดำเนินงาน คือ 1.ระยะเวลาการประเมินให้คะแนนเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 2.การมอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเดือนกันยายน 2561