ข่าวสังคม » พลังงานกระบี่ จัดโครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

พลังงานกระบี่ จัดโครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

20 มีนาคม 2018
1028   0

พลังงานจังหวัดกระบี่จัดอบรม สัมมนาติดตามโครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมพนมเบญจาศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการสัมมนาติดตามโครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ ส่วนราชการ ในจังหวัดกระบี่ จำนวน 90 หน่วยงานเข้าร่วม เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาต่างๆในการดำเนินกิจกรรมและวิธีการรายงานข้อมูลต่างๆบนระบบออนไลน์ผ่าน www.e-report.energy.go.th/พร้อมทั้งเรียนรู้มาตรการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานอย่างถูกวิธีและปรับปรุงการใช้พลังงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานและพื้นที่ของหน่วยงานเพื่อลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานราชการ ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 “ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านการลดพลังงาน ให้เป็นคะแนนพิเศษเพื่อพิจารณาในการแต่งตั้ง จ่ายค่าตอบแทน หรือปรับย้าย การลดใช้พลังงาน” และมอบหมายให้กระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงบประมาณและสำนักงาน ก.พ.ร.ติดตามและประเมินผล โดยให้จังหวัดดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ จากค่ามาตรฐาน ให้รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นประจำทุกเดือน ผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 ให้ได้อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ กระทรวงพลังงานจึงได้จัดทำโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561 และมอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ เป็นผู้ดำเนินการ

นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 4.2 มาเป็นระยะเวลา 6 เดือนแล้ว จึงได้ดำเนินการจัดสัมมนาติดตามโครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 ของหน่วยงานราชการในจังหวัดกระบี่ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกิจกรรม และวิธีการรายงานข้อมูลต่าง ๆ บนระบบ On Line ผ่าน www.e-report.energy.go.th พร้อมทั้ง

เรียนรู้มาตรฐานประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานอย่างถูกวิธีและปรับปรุงการใช้พลังงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานและพื้นที่ของหน่วยงาน เพื่อลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยสูญเปล่าประโยชน์ต่อไป