ข่าวสังคม » ภูเก็ตจัดงานแสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์เกษตร

ภูเก็ตจัดงานแสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์เกษตร

17 มีนาคม 2018
598   0

วันที่ 17 มี.ค. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด กิจกรรมการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ณ ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต,นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต ,นายประพฤทธิ์ สายวัฒนาสุข ผู้จัดการ ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาภูเก็ต ประชาชน เข้าร่วม

ทั้งนี้สำนักงาน เกษตรจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์โดยได้บูรณาการกับห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต จัดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพจังหวัดภูเก็ตต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา ณ ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้ง เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเกิดการสร้างรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพ

สำหรับการจัดงานตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพจังหวัดภูเก็ตมีสมาชิกจำนวน 35 ราย ได้รวบรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรเองและจากเกษตรกรในพื้นที่มาจำหน่ายทำให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรและได้รับการส่งเสริมยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นสินค้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดภูเก็ตด้วย ทั้งนี้สินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องผ่านมาตรฐานได้แก่ Gap พืช อย.และมาตรฐานอื่นๆที่สำคัญจะต้องมีQR code กำกับเพื่อทราบแหล่งผลิตและผู้ผลิตได้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้จำหน่ายจำนวนไม่น้อยกว่า 2 แสนบาทต่อครั้ง (3 วัน)

นอกจากการจัดตลาดดังกล่าวทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนแล้วสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตได้นำซุ้มจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแบบน็อคดาวตามนโยบายส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรให้มีอัตลักษณ์และเป็นสินค้าประจำจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต(นายนรภัทร ปลอดทอง)มาติดตั้ง ณ ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาภูเก็ตจำนวน 1ซุ้ม เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรสร้างรายได้และสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตโดยจำหน่ายสับปะรดภูเก็ตสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตภายใต้มาตรฐานรับรองคุณภาพและ QR code ด้วย เช่นกัน โดยจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.00- 21.00 น. ของทุกวัน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาภูเก็ต ทั้งด้านสถานที่จัดงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และมีกิจกรรมร่วมในงาน